Robíme ťažké rozhodnutia
ľahšími

Výzvy podnikania

Ako majitelia firiem sami poznáme náročnosť a úskalia podnikateľského života. Presvedčili sme sa, že prílišné zameranie sa na jednu oblasť, sa z dlhodobého hľadiska nevypláca. Preto sme zástancami rovnomerného rozvoja všetkých oblastí podniku. Firma vďaka tomu funguje dobre ako celok a riaditeľ sa môže viac sústrediť na rozvoj a rast podniku.

Slabšiu časť a príležitosti rastu firmy môžete jednoducho identifikovať prostredníctvom nášho bezplatného online nástroja Skóre rozvoja™.

Stratégia

Pri rozhovoroch s klientmi vnímame, že majiteľom firiem často chýba balans medzi stratégiou a operatívou. Riaditeľ firmy vkladá väčšinu svojej energie do bežnej prevádzky na úkor strategického plánovania a efektivity riadenia. Výkonnosť firmy i firma samotná rastú veľmi často rýchlejšie ako jej riadenie a tento rozdiel sa postupne stane brzdou ďalšieho rozvoja podniku. Dôsledkom je prevaha operatívy nad stratégiou pri riadiacich pracovníkoch.

Procesné a organizačné nastavenie

Pre rozvoj firmy je zásadné mať jasnú predstavu o tom, čo chce majiteľ firmy dosiahnuť. Odporúčame začať spísaním konkrétnych cieľov. Tie je následne potreba zapracovať do firemnej stratégie, ktorá bude známa všetkým pracovníkom. Pri realizácií by mal majiteľ firmy predovšetkým zohľadniť, že za výkon majú byť zodpovední skôr samotní manažéri, nie on sám. A aby sa pracovníci neobracali so všetkým na riaditeľa podniku, musia vedieť, na koho sa obrátiť môžu.

K lepšiemu fungovaniu priamo prispieva aj zviditeľnenie procesov vo firme. Detailne spísané toky a právomoci pomôžu znížiť časové straty a chybovosť.

Ľudské zdroje

Odborníci aj podnikatelia sa zhodujú, že najcennejším aktívom každej organizácie sú ľudia, preto je nevyhnutné venovať veľkú pozornosť získavaniu zamestnancov, ich zapracovaniu, rozvoju, vedeniu a odmeňovaniu.

Pri vedúcich pozíciách je kľúčové, aby si riaditeľ firmy postupne vybudoval tím skúsených a samostatných manažérov. Každý zo zamestnancov by mal mať presne špecifikovanú svoju pozíciu, bude tak všetkým jasné, čo je náplňou a výstupom ich práce. Dôležitý je aj správne nastavený systém odmeňovania, ktorý priamo vplýva na celkovú atmosféru na pracovisku. Všetky tieto faktory vyplývajú z firemnej kultúry a prispievajú k zvýšeniu lojality a angažovanosti zamestnancov.

Financie

Pravidelné vyhodnocovanie vybraných ekonomických ukazovateľov je kľúčové pre rozvoj firmy. Sledovať by sa mali ukazovatele rentability, zadĺženosti, likvidity a aktivity. Významnou záležitosťou je aj ochrana podniku a majetku pred krízovými situáciami a dosiahnutie stavu, kedy je fungovanie firmy zabezpečené pre prípad, že by v podnikaní došlo k vážnym problémom. Využitie externých zdrojov môže firme pomôcť preklenúť neľahké obdobie alebo pokryť vývoj či rast firmy. Preto odporúčame pravidelne vyhodnocovať podmienky financovania od bankových aj nebankových inštitúcií.

Dôležitým míľnikom vo živote firmy býva vstup investora alebo odpredaj, či už kvôli posilneniu samotnej firmy alebo uvoľneniu zdrojov na iné aktivity. Pri tomto procese treba klásť dôraz jednak na prínos investora, t.j. aby priniesol tzv. smartmoney, teda múdre peniaze - spojené so špecifickým know-how alebo kontaktami. Hodnotu podniku výrazne zvýši organizačné nastavenie. Ak je firma závislá od konkrétnych ľudí, či dokonca jedného človeka, značne to znižuje jej valuáciu.

Princíp kontinuity je nevyhnutný aj pre získanie alebo zachovanie hodnotných dodávateľsko-odberateľských vzťahov, kedy napr. silný odberateľ potrebuje istotu, že podnik bude fungovať dlhodobo a nie je len tzv. one man show.

Marketing

Mnoho firiem predáva službu alebo produkt a pritom si neuvedomujú, čím sa dlhodobo líšia od konkurencie. Zadefinovaním trhovej výnimočnosti by sa mala začať každá marketingová stratégia. Pri komunikácií by mala byť značka konzistentná, používať svoj charakteristický jazyk a logo. Všetky základné atribúty by mali byť zhrnuté v brand manuály. Ďalším krokom je vytvorenie marketingového plánu, ktorý slúži na prehľadné stanovenie celoročných aktivít v rôznych typoch médií.

Po dokončení kampane je nemenej dôležité sledovanie ukazovateľov výkonnosti. Marketingové oddelenie (prípadne konkrétny zamestnanec) by malo stanoviť kľúčové parametre výkonnosti a pravidelne ich vyhodnocovať.

Aj aktuálne dianie nám potvrdzuje, že jedinou istotou je zmena. Firmy musia na novú situáciu reagovať pružne a inovovať svoj produkt alebo službu, hľadať nové spôsoby predaja a fungovania s cieľom nielen sa udržať na trhu, ale skutočne prosperovať.

Kto sme ?

Partneri pre rozvoj firiem
sú združením hodnotovo blízkych odborníkov, poskytujúcich poradenstvo a podporu podnikateľom a ich firmám.

Našim cieľom je čo najviac uľahčiť fungovanie majiteľom firiem, odbremeniť ich od povinností a problémov, ktorým každodenne čelia, upevniť vzájomné vzťahy a pomáhať im dosiahnuť ďalšie úspechy.

Kto sme ?

Partneri pre rozvoj firiem sú združením hodnotovo blízkych odborníkov, poskytujúcich poradenstvo a podporu podnikateľom a ich firmám.

Našim cieľom je čo najviac uľahčiť fungovanie majiteľom firiem, odbremeniť ich od povinností a problémov, ktorým každodenne čelia, upevniť vzájomné vzťahy a pomáhať im dosiahnuť ďalšie úspechy. Vzťahy s nimi si zakladáme na hlbokej dôvere a dlhodobom partnerstve.

Naša spolupráca s firmou je predovšetkým o vzťahu s jej majiteľom a jeho najbližšími spolupracovníkmi. Veríme v silu vzťahov v biznise, preto je PRF jednotným kontaktným bodom - partnerom pre všetky dôležité oblasti v podnikaní. Samotní odborníci sú majiteľmi alebo partnermi v súkromných poradenských spoločnostiach a majú vlastné podnikateľské príbehy. Každá firma je jedinečná a spoločne nájdeme najvhodnejšiu cestu do budúcnosti a k úspechu.

Našou úlohou je navnímať spôsoby fungovania firmy, jej hodnoty, špecifiká a stať sa jej partnerom. Poznanie klienta nám umožňuje prinásať riešenia, ktoré prekonávajú očakávania klienta a chránia jeho záujmy.

Naše hlavné oblasti expertízy:

 • organizačné nastavenie, procesy
  a efektivita riadenia
 • strategické smerovanie
 • líderstvo a ľudský kapitál
 • riadenie vzťahov s vládou a v oblasti verejných politík
 • finančné riadenie a kontroling
 • zvyšovanie pridanej hodnoty a rozvoj obchodu
 • zavádzanie inovácií
 • právo a dane
 • nástupníctvo
 • poradné orgány
 • budovanie značky a marketing

Úspešné riešenia

Zmena regulačného rámca umožňujúca otvorenie trhu
 • analyzovali sme relevantnú sektorovú legislatívu a identifikovali možné riešenia
 • navrhli a realizovali sme komplexnú lobingovú stratégiu s detailným časovým plánom v úzkej koordinácii s klientom
 • pripravili sme detailnú stakeholder analýzu s návrhom zapojenia a podpory kľúčových aktérov rozhodovacieho procesu
 • pripravili sme odborné analýzy a zabezpečili príklady dobrej praxe zo zahraničia
 • poskytli sme expertné poradenstvo a sprevádzali sme klienta počas celého legislatívneho procesu
viac menej
Záchrana pracovných miest v súvislosti s koronakrízou
 • vzhľadom na výrazný prepad odbytu po zavedení karanténnych opatrení plánoval klient z oblasti strojárstva prepustiť väčší počet pracovníkov a zadal nám nastavenie krízovej komunikácie
 • zostavenie scenárov pravdepodobného vývoja vplyvu koronakrízy na odbyt podniku
 • nastavenie komunikácie s hlavnými odberateľmi
 • spustenie náhradného plánu výroby
 • prepustenie len 4 pracovníkov
 • prijatie zvýšených hygienických štandardov a striedania zmien vo výrobe
viac menej
Odbremenenie majiteľa, ktorý je zároveň výkonným riaditeľom, od operatívy
 • jasné definovanie organizačnej štruktúry, kompetencií a zodpovedností
 • delegovanie vybraných činností
 • nastavenie komunikačných kanálov
 • návrh harmonogramu týždňa pre výkonného riaditeľa s pevne vyhradeným časom pre strategické plánovanie
 • nastavenie procesného kontrolingu
 • nastavenie automatizovaného finančného reportingu
 • vytvorenie funkčnej dozornej rady s externým kontrolným prvkom
viac menej
Zvýšenie pridanej hodnoty výroby prostredníctvom vlastných výrobkov a SLA
 • analýza výrobných možností technologického vybavenia klienta
 • spoluúčasť na trhovej analýze
 • návrh vyčlenenia časti výroby z doterajšej výroby komponentov na vlastný výrobok
 • posilnenie oddelenie vývoja
 • návrh na obchodovanie kapacít oddelenia vývoja pre externé subjekty
 • návrh SLA dohôd ako komplementárnej služby k doteraz vykonávaným montážam
viac menej
Riešenie nástupníctva, zmena organizačnej štruktúry a nastavenie vzťahov rodiny k rodinnej firme
 • potreba firmy vyriešiť otázku systému riadenia firmy po odchode otca-zakladateľa
 • analýza aktuálneho systému riadenia v rámci firmy, rodiny a vrcholového manažmentu
 • zmena organizačnej štruktúry spoločnosti a vypracovali sme špecifikácie vrcholových pozícií
 • prispôsobenie celého systému riadenia firmy k realizácii nástupníctva a vytvorili sme plán postupného odovzdávania agendy
 • iniciovali sme vznik platformy v podobe Rady majiteľov / Rodinnej rady a úspešne sme vtiahli doteraz pasívnych členov rodiny do života firmy
 • zabezpečenie rozvoja dcéry zakladateľa prostredníctvom individuálneho koučingu
viac menej
Riešenie nástupníctva pre kľúčové pozície vo firme
 • v rámci dlhoročného partnerstva a spolupráce s firmou v oblasti segmentu automotive sme viedli proces identifikácie a výberu relevantných nástupníkov na kľúčové pozície vo vrcholovom manažmente
 • na základe dlhoročnej znalosti prostredia a kultúry firmy sme zrealizovali systematický proces hodnotiacich pohovorov u vybraných ľudských zdrojov
 • zhodnotili sme a posúdili rozvinutosť kľúčových kompetencií každého z vybraných kandidátov
 • vytvorili sme konkrétne odporúčania pre ich ďalší kariérny rozvoj a manažment talentu do budúcnosti
viac menej
Úspešné riešenie: záujem o granty Európskej únie a následné procesy verejného obstarávania
 • analyzovali sme splnenie podmienok oprávnenosti pre granty EÚ
 • vykonali sme hĺbkovú analýzu vnútro-firemného riadenia a vlastníckej štruktúry s ohľadom na Zákon o verejnom obstarávaní
 • identifikovali sme problematické podmienky a ustanovenia
 • poskytli sme strategické poradenstvo týkajúce sa súčasných nariadení EÚ zameraných na boj proti daňovým podvodom a odporučili zmeny v štruktúre spoločnosti
 • v mene klienta sme identifikovali možných partnerov pre účasť v medzinárodných programoch výskumu a vývoja, súčasťou bolo ich aktívne oslovovanie
viac menej

Skóre rozvojaTM

Zistite, kde prichádzate o peniaze, a ani o tom neviete, čo brzdí váš rast
a aké zmeny potrebujete urobiť. Vytvorili sme bezplatný online nástroj Skóre rozvojaTM na analýzu rizík a príležitostí vašej firmy.

Za pár minút získate bezplatnú analýzu najkľúčovejších oblastí podnikania, spolu s odporúčaniami ku každej oblasti. Analýzu vykonajú experti z rôznych odvetví, ktorí už roky pomáhajú firmám rásť.

Ako mnoho iných firiem možno zistíte, že:

 • nečerpáte financie, ktoré čerpá vaša konkurencia,
 • dotujete stratový produkt a potrebujete zlepšiť cenotvorbu,
 • alebo že existujú účinné spôsoby, ako znížiť chybovosť a zrýchliť procesy.

Zanalyzujeme, ako ste na tom v oblastiach:

 • Ako riadiť rodinnú firmu
 • Organizačné nastavenie a riadenie
 • Ľudské zdroje
 • Ekonomika, financie, dane a účtovníctvo
 • Grantové financovanie zámerov
 • Produktové portfólio
 • Marketing
 • Inovácie
 • Právne záležitosti

Pre viac informácií o unikátnom nástroji na analýzu firmy navštívte stránku Skóre rozvojaTM.

Často kladené otázky

Prečo to vôbec potrebujem?

Z vlastných skúseností vieme, že majitelia firiem sú často zahltení každodennými obchodnými a prevádzkovými povinnosťami
a preto nemajú možnosť dostatočne 

sa venovať hlbšej analýze, úprave stratégií, zlepšovaniu procesov, dostatočnej ochrane majetku, novým trendom a príležitostiam na trhu. 

Prečo práve Vás?

Svojimi pohľadmi na firmu z iných perspektív a skúsenosťami získanými pri spolupráci s inými podnikmi vieme priniesť iný pohľad 

na Vaše podnikanie, navrhnúť Vám zaujímavé riešenia a pomôcť Vám pri ich realizácii. 

Sú Vaše služby drahé?

My sami ako súkromní podnikatelia, ktorí sa venujú podnikaniu na Slovensku, si uvedomujeme náročnosť kladenú na 

finančné zdroje a ich efektívne využitie. Preto sa snažíme, aby naše riešenia boli dostupné rozličným druhom firiem. Aj v tejto oblasti sme flexibilní a chceme Vás čo najviac podporiť, napríklad rozdelením odmeny na viacero období počas trvania projektu. 

Ako dlho trvá projekt?

Sme partnermi firiem v širokej škále projektov rôzneho zamerania a preto trvanie jednotlivých projektov závisí najmä od ich zadania 

a komplexity, takže projekt môže od dvoch až troch mesiacov, až do niekoľkých rokov (nástupníctvo, transformácia, zmena stratégie, vstup investora a podobne). 

Aké výsledky možno očakávať?

Našim jediným úspešným výsledkom je spokojnosť nášho klienta, či už zakladateľa alebo majiteľa firmy. 

Chceme zabezpečiť ochranu a udržateľnosť Vášho podnikania a majetku, efektívne a zdravé fungovanie a riadenie firmy, jej ďalší strategický rozvoj a prípravu firmy na spoľahlivé fungovanie v priaznivých, ale aj kritických podmienkach. Snažíme sa, aby Vaša firma mala kontinuitu aj po Vašom odchode na zaslúžený odpočinok a aby ju Vaši nástupcovia viedli k ďalšiemu úspešnému rozvoju. 

Ako ďalej postupovať?

Stačí, ak nám napíšete krátku správu kliknutím na tento text, alebo nám zavolajte či napíšte prostredníctvom našich kontaktov. Veľmi radi  

sa s Vami spojíme, stretneme sa s Vami a vypočujeme si Vás. 

Náš tím

Erika Matwij

Stratégia, riadenie a ľudské zdroje súkromných a rodinných podnikov

Ako majiteľka rodinnej spoločnosti Human Inside, ktorá sa zaoberá implementáciou HR stratégií vo firmách a realizáciou auditov, veľmi dobre vidí do procesov v podnikoch. Pomáha vedeniam spoločností prechádzať kritickými momentami a získať celkový obraz o ich manažovaní a zamerať sa na tie oblasti, ktoré v zabezpečovaní bežnej prevádzky a napĺňaní strategických cieľov, stoja mimo centra ich pozornosti. Viac ako 18 rokov pracuje v oblasti ľudských zdrojov, z toho 9 rokov sa venuje najmä rodinným podnikom, stratégiám pri riešení nástupníctva a generačnej výmeny. Veľmi dobre rozumie emocionálnym a mentálnych procesom u oboch generácií v rodinných firmách.

Erika je tiež manažér, lektor a medzinárodne certifikovaný kouč. Základ jej odbornej práce tvorí štúdium psychológie v Budapešti na univerzite ELTE a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Manažérsku prax získala v nadnárodnej i vlastnej spoločnosti a absolvovala výcvik v systéme rodinnej terapie Virginie Satirovej. Je prezidentkou Inštitútu Rodinného Businessu a členkou Medzinárodnej akadémie pre výskum rodinných podnikov IFERA a HR Alliance na Slovensku.  

Michal Kukula

Rozvoj firiem a financovanie projektov

Ako managing partner spoločnosti nebotra consulting sa venuje identifikácii a rozvoju podnikateľských potenciálov u klientov. Zmyslom je, aby pracovali efektívnejšie - z hľadiska postupov alebo hospodárenia a s dobrým pocitom. Svoju profesijnú kariéru začal v oblasti telekomunikácií, neskôr pôsobil ako odborný prekladateľ a tlmočník v priemyselnej oblasti a následne ako obchodný manažér so zodpovednosťou za marketingové aktivity a kontakt so zákazníkmi, rovnako v priemysle. V roku 2005 spoluzaložil spoločnosť nebotra, v rámci ktorej má na starosti analýzy a zlepšovanie výkonnosti firiem z pohľadu organizačných a ekonomických aspektov. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s identifikáciou trhových príležitostí, implementáciou transformačných opatrení na zlepšenie výkonnosti firiem a zmien vo výrobe smerujúcich k zvýšeniu pridanej hodnoty, s business developmentom a riadením styku so zákazníkmi, nastavením a riadením získavania zdrojov a projektovým riadením klientskych projektov. V rámci svojich aktivít viedol aj posudzovanie investičných projektov, strategické poradenstvo a zabezpečovanie správy aktív.

Je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorej získal najprv titul Mgr., ktorý si neskôr doplnil o titul PhDr. v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie. 

Rastislav Mackanič

Vyhľadávanie vrcholového manažmentu a poradenstvo v oblasti líderstva

Je Partnerom v Amrop na Slovensku a venuje sa vytváraniu a udržiavaniu dlhodobých partnerstiev s majiteľmi významných súkromne vlastnených a rodinných firiem, ktorým pomáha pri vyhľadávaní a výbere vhodných a skúsených kandidátov na obsadenie kľúčových pozícií vo vrcholovom manažmente s dôrazom na špecifický ekosystém tohto prostredia s jeho osobitými internými vzťahmi, prepojeniami a pravidlami fungovania. Ako nezávislý poradca asistuje majiteľom firiem a akcionárom pri správnych rozhodnutiach nielen v otázkach líderstva, nástupníctva, organizácie, správy a riadenia spoločnosti, ale aj v ďalších dôležitých témach.

Rastislav už viac ako osemnásť rokov pôsobí v oblasti manažérskeho poradenstva a venuje sa vyhľadávaniu a výberu vrcholového manažmentu a senior špecialistov. Doteraz pracoval na stovkách Executive Search projektov na Slovensku, v Českej republike a ďalších krajinách Európskej únie, pričom zastával niekoľko manažérskych postov. Venoval sa poradenským riešeniam zameraným na obsadenie pozícií na úrovni B a B-1 naprieč všetkými sektormi trhu s dôrazom na automobilový priemysel. Svoju kariéru začal v Americkej obchodnej komore na Slovensku, kde mal na starosti nábor nových členov a služby členskej základni, koordináciu pracovných skupín, oficiálnu komunikáciu so štátnymi orgánmi a s podnikateľským prostredím a financie kancelárie. Je absolventom City University of Seattle v Bratislave so špecializáciou na obchodný manažment a administratívu.  

Martin Kiňo

Firemná ekonomika, účtovníctvo a daňové plánovanie

Ako managing partner a daňový poradca spoločnosti Moore BDR má na starosti oddelenie pre daňové a konzultačné poradenstvo, ktorému sa venuje od roku 2010. Špecializuje sa najmä na daň z príjmov a medzinárodné zdaňovanie ako aj transakčné poradenstvo pri realizáciách fúzií, akvizícií, reštrukturalizácií spoločností, pri výkone finančného auditu a due diligence. Má znalosti a skúsenosti s vedením nadnárodných projektov pri reorganizácií medzinárodných skupín v spojitosti s komplexným finančným a daňovým poradenstvom. Ďalej sa špecializuje na poradenstvo v súvislosti s nastavovaním firemných a rodinných štruktúr pomocou holdingových, nadačných, zvereneckých a trustových fondov a fondov kvalifikovaných investorov, pri ktorých poskytuje finančné a daňové poradenstvo pri optimalizácií firemných štruktúr ako aj pri správe majetku a súkromných investícií. Martin a jeho tím sa takisto špecializuje na oblasť transferového oceňovania z pohľadu dane z príjmov ako aj oceňovania podnikov a investícií čo je takisto dôležitý aspekt pri nastavovaní firemných a rodinných štruktúr.

Martin študoval na Ekonomickej univerzite vo Viedni, pričom v rámci štúdia absolvoval študijné programy na Francúzskej univerzite Bordeax école de management a Americkej univerzite Bentley University. Martin si v spoločnosti Moore BDR prešiel všetkými pozíciami počnúc od junior účtovníka až po managing partnera. Moore BDR je členom medzinárodnej audítorskej a poradenskej spoločnosti Moore Global Network Limited, ktorá zamestnáva v 110 krajinách po celom svete viac ako 30 000 zamestnancov. Martin sa v roku 2019 v rámci Moore Global stal vedúcim skupiny pre medzinárodnú daň z príjmov. 

Tomáš Bereta

Vzťahy s vládou a regulačné politiky

Z pozície Partner v spoločnosti Fipra a cez česko-slovenskú platformu Jenewein private v rámci skupiny Jenewein Group pomáha firmám orientovať sa a uspieť v neustále sa meniacom regulačnom a podnikateľskom prostredí. Je zodpovedný za legislatívny monitoring a vypracovanie správ a prípravu analýz legislatívnych a regulačných opatrení v relevantných oblastiach. Prostredníctvom efektívnych lobingových stratégií a riešení poskytuje silný hlas na národnej a európskej úrovni v Bruseli.

Tomáš pred príchodom do konzultačnej spoločnosti Fipra pracoval ako asistent Stáleho zastúpenia SR pri OBSE a asistent poslanca Nemeckého spolkového snemu v Berlíne, kde získal bohaté skúsenosti v oblasti prijímania legislatívnych a regulačných opatrení. Absolvoval odbornú stáž v renomovanej americkej lobingovej spoločnosti Cassidy & Associates vo Washingtone a študijný výmenný pobyt na Freie Universität Berlin so zameraním na problematiku súčasných politík EÚ. Počas štúdia si znalosti obohatil aktívnou participáciou vo viacerých medzinárodných programoch zameraných na rozvoj osobnosti, ktoré organizovali uznávané inštitúcie ako napríklad Acton Institute, Federalist Society, The Fundfor American Studies a European Academy. Titul M.A. v odbore Politické vedy získal na Viedenskej univerzite a magisterský titul v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

Matej Hotovčin

Komplexný manažment projektov z nenávratných a návratných finančných nástrojov

Zaoberá sa spektrom návratných a nenávratných finančných schém z verejného a súkromného sektora. Primárnu oblasť expertízy jeho pozície Senior Consultant v spoločnosti nebotra tvoria Európske štrukturálne a investičné fondy prostredníctvom ktorých sa poskytuje viac ako polovica finančných prostriedkov EÚ. Ďalšie oblasti zahŕňajú nadnárodné finančné nástroje pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskum a inovácií. Samostatnou alebo aj komplementárnou časťou sú formy alternatívneho financovania návratnými nástrojmi alebo investíciami.

S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v týchto oblastiach je pragmatickým projektovým manažérom a konzultantom pre komplexné riadenie investičných projektov, projektov výskumu, vývoja a inovácií, rozvoja infraštruktúry, ako aj spracovanie štúdií realizovateľnosti a analýz projektových zámerov pre rôzne formy financovania.

Medzinárodné profesijné skúsenosti z korporačného i inštitučného sveta v oblasti financií, poisťovníctva, zákazníckej podpory a vzdelávania, ktorým dalo základ štúdium Európskych štúdií na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a doplňujúce vzdelávanie vo Veľkej Británii, sú premietnuté do jeho, pri práci konzultanta často využívaného, nadhľadu a kritického myslenia.  

Igor Čajko

Rozvoj a finančné modelovanie potenciálnych obchodných príležitostí, zvyšovanie pridanej hodnoty

Hlavnou expertnou oblasťou jeho pozície Senior Consultant v spoločnosti nebotra bola analytická činnosť spojená s rozvojom obchodných príležitosti. Táto činnosť zahŕňala identifikáciu obchodných príležitostí, analýzu príkladov dobrej praxe, analýzu aktuálnej trhovej situácie spolu s vypracovaním projekcie vývoja trhu a vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti danej obchodnej príležitosti. Tiež sa venoval identifikáciám oblastí s potenciálom zvýšenia pridanej hodnoty a dosahovania úspor, napríklad formou efektívnejšieho sieťovania s partnermi.

Igor začal naberať svoje pracovné skúsenosti už počas štúdia na Erasmus School of Economics v Holandskom Rotterdame, kde študoval korporátne a behaviorálne financie. Počas štúdia pracoval na projekte dizajnu komunikačného nástroja k rizikám spojených s dôchodkovým sporením. Po absolvovaní univerzity pracoval ako analytik štrukturálnych politík na Inštitúte finančnej politiky (MFSR). Ďalej pôsobil ako projektový manažér, v oblasti prepájania súkromného sektora s výskumnými inštitúciami, pre Bansko-Bystrický samosprávny kraj. Počas práce vo verejnom sektore spoluzakladal dve súkromné spoločnosti v oblasti cestovného ruchu. V spoločnosti nebotra mal príležitosť zúročiť vedomosti, ktoré nadobudol počas štúdii a práci analytika, spolu s praktickými skúsenosťami s business developementom pri zakladaní vlastných firiem.  

Michal Mackov

Stratégia trhu, značiek, produktov a komunikácie


Spoluzakladateľ spoločnosti Bizbuilders so zameraním na marketingovú stratégiu. Viac ako sofistikované poučky o značkách uprednostňuje tvorbu skutočnej zákazníckej hodnoty v produkte alebo službe. A hľadanie dlhodobej konkurenčnej výhody na trhu. Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislava so zameraním na Podnikový manažment a marketing. Pôsobil v korporátnom sektore na rôznych marketingových pozíciách. Dnes pomáha slovenským a českým firmám porozumieť, čo skutočne vplýva na znalosť značky a prináša rast tržieb. Ako sa dajú upravovať produkty alebo služby tak, aby prinášali zvýšenie ziskovosti. Alebo kde nájsť nových zákazníkov a ako ich úspešne osloviť.

Pomáhal viac ako dvom stovkám klientov porozumieť, čo v marketingu prináša peniaze a čo je iba “na okrasu”. Od startupov a mikropodnikov až po známe značky ako Empiria, Wood & Co., CBRE, PWC, Javorina, Kellys, Powerlogy, Tuli, CBRE, Maxsport, CSOB Advisory.  

Matej Taliga

Strategické plánovanie, vytváranie partnerstiev, rozvojové a transformačné procesy

Ako Partner v slovenskom Amrope vytvára a udržiava dlhodobé partnerstvá s majiteľmi a vrcholovým manažmentom firiem. Pomáha im nie len pri strategickom plánovaní, vytváraním partnerstiev a s rozvojovými projektmi, ale aj s obchodnými, záujmovými aktivitami, osobným rozvojom a tiež v oblasti biznisového protokolu. Rozvíja oblasti Executive Search, Board&LeadershipServices a v medzinárodnom kontexte sa ako člen globálnej sektorovej pracovnej skupiny Amrop Digital zameriava na digitálnu transformáciu spoločností.

Matej má bohaté manažérske skúsenosti – od riadenia malých firiem až po pôsobenie v nadnárodných korporáciách na úrovni senior manažmentu. Počas svojej kariéry viedol firmy z oblasti finančníctva, telekomunikácií a IT a stál za úspešným štartom viacerých zahraničných značiek na Slovensku. Pre svetového lídra v oblasti IT riadil zákaznícke vzťahy a servis pre medzinárodných zákazníkov. Bol zodpovedný za projektový manažment smerom k zákazníkom od Service Delivery až po Accounts Receivable. Práve tu nadobudol bohaté skúsenosti s vedením ľudí na globálnej úrovni a v oblasti Cultural Differences. Medzi jeho silné stránky patrí vytváranie a udržiavanie biznisových a firemných vzťahov, budovanie tímov a riadenie Customer Care od lokálnej po medzinárodnú úroveň. Je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave so špecializáciou na obchodný manažment a marketing.  

Igor Šulík

Rozvoj líderstva, nástupníctva a budovanie firemnej kultúry

Z pozície Managing Partner v slovenskom Amrope garantuje rozvoj odborných riešení v oblasti Leadership Services. Má viac ako dvadsaťročné skúsenosti s vedením a realizovaním medzinárodných Executive Search projektov na rôzne pozície v správnych orgánoch

Igor zodpovedá aj za strategický rozvoj vzťahov s majiteľmi a najvyššími predstaviteľmi spoločností, ktorým poskytuje riešenia prostredníctvom špecializovaných služieb zameraných na výber členov a štruktúru štatutárnych orgánov a hodnotenie výkonu štatutárneho orgánu ako celku i jeho jednotlivých členov. Poskytuje poradenstvo v oblasti dobrej správy a riadenia spoločnosti (Corporate Governance) na lokálnej i medzinárodnej úrovni. Je členom European Corporate Governance Institute (ECGI) a oficiálnym i4 partnerom The About My Brain Institute. Má za sebou bohatú prednášateľskú a publikačnú činnosť doma a v zahraničí.  

Ivan Heger

Obchodné právo, stavebné právo a právo v oblasti poľnohospodárstva

JUDr. Ivan Heger v roku 2010 založil advokátsku kanceláriu so sídlom v Banskej Bystrici. V právnickej praxi sa už viac ako 15 rokov zameriava predovšetkým na oblasť právneho poradenstva malým a stredným firmám. Je odborníkom v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností, akvizící, konkurzov, reštrukturalizácie, stavebného práva a práva v oblasti poľnohospodárstva. Počas právnickej praxe vydal viacero odborných publikácií a článkov. Okrem advokátskej činnosti využíva svoje manažérske schopnosti vo vlastných rodinných firmách. Už takmer 20 rokov úspešne podniká v oblasti, stavebnej činnosti, sociálnych služieb, športu, energetiky a investícií v oblasti poľnohospodárstva.

Je absolventom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v roku 2002 ukončil magisterské štúdium a v roku 2003 rigorózne štúdium v odbore právo. Hneď po ukončení magisterského štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii, kde sa venoval obchodnému, občianskemu právu a viedol agendu konkurzného správcu. Od roku 2005 je členom Slovenskej advokátskej komory a v rokoch 2006 až 2011 pôsobil ako rozhodca na rozhodcovskom súde. 

Adriana Šalingová

Vzdelávanie a projektový manažment

Špecialista v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých. Vo svojej práci uplatňuje individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta zameraný na rozvoj zručností, nastavovanie personálnych procesov, zvyšovanie internej kvality ako aj zákazníckych služieb. Zároveň ako projektový manažér využíva dlhoročné skúsenosti z implementácie projektov financovaných z EŠIF.

Adriana začínala vo verejnej a štátnej službe v oblasti vzdelávania, neskôr prešla so súkromnej sféry, kde pôsobila ako lektorka, trénerka, neskôr ako manažérka vzdelávania pre spoločnosti TM Consulting, DEVELOR, ALKP a pod. V súčasnosti už 15 rokov pracuje v súkromnej sfére ako projektový manažér pre oblasť investícii, ďalšieho vzdelávania a rozvoja firiem. Adriana začínala vo verejnej a štátnej službe v oblasti vzdelávania, neskôr prešla so súkromnej sféry, kde pôsobila ako lektorka, trénerka, neskôr ako manažérka vzdelávania pre spoločnosti TM Consulting, DEVELOR, ALKP a pod. V súčasnosti už 15 rokov pracuje v súkromnej sfére ako projektový manažér pre oblasť investícii, ďalšieho vzdelávania a rozvoja firiem. Špecializuje sa na identifikáciu vzdelávacích potrieb s orientáciou na obchodné spoločnosti, výrobné podniky, hotelierstvo a cestovný ruch, bankové inštitúcie a iné. Realizuje projekty strategického rozvoja ľudských zdrojov, vedenie tréningov soft skills, zvyšovanie výkonnosti obchodných tímov a ich rozvoj, manažérske a leadership zručnosti, coaching obchodných tímov. Zaoberá sa vedením workshopov assessment/development centier, outdoor management tréningov. Nastavuje systémy hodnotenia vzdelávania, spätné väzby, ako aj hodnotiace pohovory so zamestnancami. Realizuje školenia projektového manažmentu ako aj konzultačné workshopy pre tvorbu a implementáciu podnikateľských projektov financovaných prostredníctvom EŠIF. Svoje skúsenosti klientom spoločnosti nebotra odovzdáva ako Senior Project Manager.

Je absolventkou Technickej univerzity vo Zvolene, neskôr študovala andragogiku na Univerzite J.A. Komenského Praha. Prostredníctvom programov Národného ústavu celoživotného vzdelávania získala ďalšiu odbornú kvalifikáciu ako Manažér ďalšieho vzdelávania a Lektor ďalšieho vzdelávania. 

Martin Korbel

Štruktúrovanie financovania, úverový manažment a ekonomický audit podnikov

Ako managing partner spoločnosti Domiko consulting sa venuje štrukturovaniu finančných transakcií prevažne v oblasti priemyselnej výroby, retailu a rezidenčných projektov. Martin má viacročné skúsenosti aj v špecifickej oblasti predaja hotelov, ich oceňovania a financovania. Jeho silnou oblasťou je aj vyhľadávaniu akvizičných príležitostí so zameraním na vzťahy s investormi a private equity sektorom.

Svoje pracovné skúsenosti získal počas takmer 15 ročného pôsobenia v bankovom a leasingovom sektore na rôznych pozíciach v rámci oddelení projektového financovania a obchodu. Od r. 2014 cez svoju spoločnosť zúročuje cenné znalosti v oblasti korporátneho financovania a konzultačných služieb. Martin je spoľahlivý, dôveryhodný a skúsený profesionál, ktorého výhodou je aj vzdelanie v strojárskom odbore.  

Peter Pohančaník

Zavádzanie systémov manažérstva kvality a ich certifikácia

Je audítorom a konzultantom s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zavádzania systémov manažérstva kvality, ktoré našim klientom pomáhajú dosahovať dlhodobú prosperitu. Svoje skúsenosti získaval už počas inžinierskeho a doktorandského štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela, kde na tému systémov manažérstva kvality publikoval niekoľko odborných článkov a zároveň je spoluautorom publikácie Manažérstvo kvality. Systémy manažérstva kvality implementoval vo viacerých zariadeniach poskytujúcich sociálne a zdravotné služby na území Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj výrobných spoločnostiach, resp. spoločnostiach poskytujúce služby. Ako audítor systémov manažérstva kvality realizoval certifikačné a recertifikačné audity niekoľkých spoločností na Slovensku. V spoločnosti nebotra pôsobí ako Senior Consultant.

Na základe svojich dlhoročných teoretických poznatkov a praktických skúseností poskytuje klientom cenné rady a odporúčania tak, aby zavedený systém manažérstva kvality nepredstavoval pre nich len formálne zavedenú marketingovú značku, ale prinášal im široké možnosti pre dlhodobé zlepšovanie, rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti.  

Marián Matuška

Informačné technológie a verejné obstarávanie

Ako Senior Specialist v spoločnosti nebotra klientom pomáha pri zavádzaní a optimalizácii informačných systémov pre riešenie ich projektov a premietnutí zabehnutých firemných procesov do digitálnej podoby. Zameriava sa na komplexné informačné riešenia od spoznania reálnych potrieb klienta cez návrh optimálnych riešení s využitím moderných technológií a trendov. Pre manažment spoločností navrhuje často krát chýbajúci podrobný reporting, pracujúci s aktuálnymi dátami a možnosťou predikcií. Venuje sa modelom informačných technológií pre realizáciu dislokácie podnikania našich klientov a optimálnom prepojení na výrobný software.
Pôsobením vo viacerých slovenských firmách ako analytik informačných systémov od roku 2003 získal dlhoročné praktické skúsenosti s riešeniami informačných technológií pri klientoch z rôznych oblastí podnikania.

Druhou jeho špecializáciou sú konzultácie k realizácii verejných obstarávaní. Jednak z pohľadu klienta ako vyhlasovateľa verejného obstarávania, kde pomáha s nastavením nediskriminačných a transparentných podmienok a aj z pohľadu klienta ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, aby jeho ponuka splnila všetky požadované náležitosti.  

Ľudovít Valent

agenda ESG – Environmental, Social and Governance

Je spoluzakladateľom firmy L.A. Holding s. r. o., ktorá sa venuje poradenstvu v oblasti finančného manažmentu, s dôrazom na tému udržateľnosti. V súčasnosti sa popri poradenstve pre interný manažment venuje najmä témam environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia, ESG, ktoré sú jeho dominujúcou oblasťou. V rámci nich pomáha firmám problematiku pochopiť, analyzovať a identifikovať nevyhnutné kroky tak, aby boli podniky pripravené prispôsobiť sa nastávajúcej dobe udržateľnosti.

Ľudovít je absolventom Fakulty financií (dnes súčasť Ekonomickej fakulty) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde získal titul Ing. Svoje teoretické poznatky dopĺňa 20-ročnou praxou v bankovníctve nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Skúsenosti nabral na senior manažérskych pozíciách zameraných na finančné a ekonomické riadenie: controlling, stratégia, analýzy trhu, účtovníctvo či manažérsky reporting.