Máte sa s kým poradiť

Výzvy podnikania

Cítite, že po rýchlom raste vašej spoločnosti sa jej rozvoj spomalil a nastáva potreba optimalizácie procesov?

Chcete mať k dispozícii externú pravú ruku – odborníka, s ktorým sa môžete kedykoľvek poradiť o rôznych aspektoch podnikania?

Potrebujete sa na vaše podnikanie pozrieť komplexne a nezameriavať sa len na vybrané oblasti, ktoré sú vám blízke?

Ako identifikovať riziká a príležitosti rozvoja vašej firmy?

Vyskúšajte náš bezplatný online nástroj Skóre rozvoja


Ako experti a majitelia firiem sami poznáme náročnosť a úskalia podnikateľského života. Presvedčili sme sa, že prílišné sústredenie len na niektoré oblasti, sa z dlhodobého hľadiska nevypláca. Preferujeme preto rovnomerný rozvoj všetkých sfér podniku. Firma vďaka tomu prosperuje a riaditeľ sa môže viac sústrediť na celkový rozvoj a rast podniku.

Partneri pre rozvoj firiem vám poradia a pomôžu, ak cítite, že potrebujete:

 • vyladiť procesy tak, aby firma pracovala ako funkčný celok
 • dosiahnuť balans medzi operatívou a stratégiou
 • stanoviť konkrétne ciele a určiť osoby zodpovedné za ich plnenie
 • presne špecifikovať pracovné pozície, ich kompetencie a odmeňovanie, čo prispieva k zvyšovanie lojality a angažovanosti zamestnancov
 • zadefinovať trhovú výnimočnosť a budovať značku a marketing
 • zaviesť riadenie financií a reporting
 • podniknúť kroky k zabezpečeniu finančného zdravia spoločnosti
 • zvýšiť ziskovosť
 • zabezpečiť nové odbytové kanály
 • preskúmať možnosti digitalizácie a inovácií
 • efektívne využívať dáta v prospech vášho podnikania
 • zladiť fungovanie firmy a rodiny
 • pokryť špecifické právne záležitosti
 • zrátať uhlíkovú stopu vašej firmy na uhlikovastopa.eu

Úspešné riešenia

Poradili a pomohli sme už mnohým firmám a ich majiteľom na ceste k úspechu

Zavedenie nástrojov manažmentu firmy
 • vzhľadom k nárastu produkcie o 100% za 2 roky, si majitelia uvedomovali nutnosťzorganizovať firmu a odovzdať posty v strednom manažmente zamestnancom
 • vykonali sme špecializovanú analýzu existencie a funkčnosti nástrojov riadenia firmy a následne stanovili presný postup na ich zavedenie - plány
 • objasnili sme plán firmy na zefektívnenie a zapojenie zamestnancov do tvorby podľa plánu
 • spísali sme všetky hlavné produkčné a podporné toky firmy
 • spracovali sme úplnú organizačnú štruktúru
 • spísali a zaviedli sme hlavnú koncepciu a stratégiu firmy
 • zostavili sme úplné popisy pracovných pozícií s ich jasným výsledkom práce - produktom
 • zaviedli sme merania výsledkov práce (produktov) jednotlivých pracovníkov a oddelení firmy
 • nastavili sme systémfungovania nosných oddelení, systém tvorby a archivácie dokumentov (smerníc, metodické materiály...), odmeňovací systém na základe výsledkov práce, systémprávomocí (aj s podpisovým právom) pre jednotlivé posty
 • nastavili sme stratégie a fungovania obchodu
 • výsledkom je efektívne fungujúca firma s trvalým a stálym nárastom s minimálnym navýšením pracovníkov, kde majitelia držia len vrcholové posty (dnes prebieha proces aj ich odovzdania)
 • majitelia a tím rýchlo pochopili nutnosť efektívnych nástrojov riadenia, ktoré dlhodobo používajú a rozvíjajú, čo zefektívnilo ich prácu a pomohlo naštartovať jasne profilované oddelenie obchodu, ktoré predtým nefungovalo
 • dnes sú majitelia v procese odovzdania manažérskych postov a majú jasné predstavy o ich úlohe vo firme ako majiteľov
viac menej
Dobrovoľný účtovný a daňový audit v spoločnosti
 • spoločnosť nespĺňala zákonné podmienky pre povinný štatutárny audit
 • v spoločnosti sa v krátkej dobe vymenili viaceré účtovníčky a preto sa majiteľ chcel uistiť, či majú účtovníctvo a daňovú evidenciu za aktuálny rok ako aj predošlé roky v poriadku, v súlade s legislatívou
 • na účtovnom oddelení spoločnosti chýbal finančný manažér aj daňový špecialista, a teda majiteľ spoločnosti čiastočne zastával funkciu finančného manažéra
 • ekonomické oddelenie bolo kapacitne poddimenzované
 • na základe prvotných dokladov od klienta sme spracovali úvodnú analýzu aktuálneho stavu
 • spolu s Klientom sme definovali rizikové oblasti
 • vybrali sme vzorku významných transakcií
 • realizovali sme fyzickú kontrolu vybraných oblastí a transakcií v priestoroch klienta audítorským a daňovým tímom
 • zistili sme, že poločnosť sa nevenovala vôbec problematike transferového oceňovania
 • bol identifikovaný zle nastavený systém spracovania dokladov a informácií na účtovnom oddelení, absentovali interné smernice
 • spoločnosť nemala optimálne nastavený účtovný softvér (ERP systém), čo by viedlo k vyššej efektivite. Veľa úkonov sa vykonávalo manuálne, v externých Excel tabuľkách a nevyužívali sa funkcie v ERP systéme. Spoločnosť spracovávala celú dokumentáciu v papierovej podobe - absencia digitalizácie.
 • priebežne sme komunikovali zistenia z jednotlivých oblastí a spracovali finálnu správu odporúčaní
 • výsledky projektu boli potešujúce vzhľadom k limitovaným ľudským a finančným zdrojom spoločnosti
viac menej
Nastavenie a digitalizácia workflow
 • riadenie bežných prevádzkových činností zaberalo priveľa času, strácal sa prehľad o stave úloh
 • zamestnanci boli zaneprázdnení, ale málo práce sa podarilo dokončiť načas
 • prehľadné popísanie činností a procesov
 • jednoznačné rozdelenie zodpovedností a určenie právomocí
 • evidencia všetkých úloh na jednom mieste
 • priebežné sledovanie plnenia úloh
 • návrh plánovania kapacity a priorizácia úloh
 • definovanie požiadaviek pre informačný systém
 • vďaka popísaným procesom je jasne pridelená zodpovednosť a definovaný priebeh riešenia interných aj zákazníckych požiadaviek
 • pripravuje sa implementácia informačného systému, ktorý bude usmerňovať a sledovať priebeh plnenia požiadaviek
 • reporting poskytne spoľahlivé informácie pre plánovanie kapacity a rozhodovanie
viac menej
Nastavenie štruktúry podnikania so zapojením kľúčových zamestnancov a zabezpečenie ochrany, efektívnej správy majetku a jeho pripravenosť na negatívne situácie
 • zakladateľ mal dve spoločnosti, v rámci ktorých nebol správne diverzifikovaný majetok (kamenné prevádzky počas covid pripravili o zisk internetový obchod), mal neefektívne nastavené finančné toky medzi spoločnosťami (nemalé daňové zaťaženie), nemal so spoločníkom právne záväzne nastavené vzťahy a kľúčoví zamestnanci mali v pláne odísť pre nedostatok motivácie
 • okrem toho nemal žiadnym spôsobom vyriešenú ochranu privátneho majetku a nastavené odovzdanie majetku - všetko pre prípad negatívnych životných situácií (napr. choroba, smrť či rozvod)
 • vytvorenie privátnej holdingovej štruktúry doplnenej o nadačný fond podľa českého práva, čím sa vyriešila okrem iného aj problematika ochrany privátneho majetku pre negatívne udalosti, nastavilo zapojenie a podpora detí a ostatnej rodiny
 • cez štruktúru sa nastavili finančné vzťahy v rámci štruktúry spoločností, teda daňovo neutrálne používanie zisku v rámci ďalšieho podnikania
 • uzatvorila sa dohoda spoločníkov, čím sa nastavili právne záväzne vzťahy medzi spoločníkmi
 • vhodne sa vyčlenili jednotlivé vetvy podnikania a podnikateľský i privátny majetok do samostatných spoločností a nadačného fondu
 • vytvoril sa manažérsky program pre kľúčových zamestnancov cez tzv. manažérsku spoločnosť, teda zamestnanci sa motivovali účasťou na spoločnosti a jej zisku, avšak pre zakladateľa bezpečným spôsobom
 • zakladateľ i jeho spoločnosti majú ochránený majetok pred negatívnymi situáciami, vhodne nastavené finančné toky, sú jednoznačne nastavené vzťahy medzi spoločníkmi, čo pomáha v ich kooperácii a zamestnanci sú dostatočne motivovaní a neodchádzajú
 • rodina zakladateľa má presne stanovené pravidlá pre prípadné zapojenie do podnikania a istotu, že presne vie, čo bude s majetkom, ak sa zakladateľovi niečo stane
 • krásny príklad, ako v podstate jednoduché riešenie vyrieši veľké množstvo negatív
viac menej
Kontraktácia nového informačného systému na „realtime“ plánovanie logistiky
 • prevádzkovateľ systému zberu obalov („Klient“) mal záujem o dodanie informačného systému na plánovanie logistiky, skladového hospodárstva, monitorovania balíkov, on-line prepojenia systému so zbernými automatmi a zbernými prevádzkami a prepojenia s internými systémami Klienta
 • potreba riešenia na mieru, nakoľko na trhu neboli dostupné vhodné „readymade“ riešenia
 • dodávateľ systému mal k dispozícii časť systému použiteľnú pre účely Klienta a zároveň musel značnú časť systému vytvoriť podľa požiadaviek Klienta
 • Klient potreboval s dodávateľom uzatvoriť zmluvu o dielo, na základe ktorej došlo k zhotoveniu, dodaniu a nasadeniu informačného systému, boli pokryté autorské práva k informačnému systému, boli nastavené mechanizmy na prechod k inému dodávateľovi a zabránenie vendorlock-in, zabezpečené riadne a včasné plnenie a vynucovanie plnenia zo strany dodávateľa
 • pre zabezpečenie servisu, podpory a rozvoja informačného systému potreboval Klient zaviazať dodávateľa formou servisnej zmluvy, kde časť služieb poskytovali iné subjekty ako sám dodávateľ, pričom bolo potrebné, okrem iného, pokryť možnosti prechodu na iného poskytovateľa služieb a zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb
 • Klient zároveň potreboval dodať časť hardware na zaznamenávanie prijatých balíkov, na a servis dodaného hardware, ktoré bolo potrebné náležite pokryť zmluvami
 • Klientovi bol riadne a včas dodaný informačný systém
 • Klient má k systému široké oprávnenia a možnosť dispozície a prechodu na iného poskytovateľa služieb (vyhnutie sa vendorlock-in)
 • Klientovi sú k informačnému systému poskytované služby podpory a servisu a nastavené podmienky rozvoja systému tak, aby mohol Klient systém nerušene využívať
 • Klientovi bol riadne a včas dodaný hardware a sú mu k nemu poskytované servisné služby tak, aby mohol Klient hardware nerušenie používať.
 • komplexné riešenie dodávky software a hardware a poskytnutie súvisiacich služieb s vysokou pridanou hodnotou pre Klienta, vrátane vyrokovania zníženia cien
viac menej
Nastavenie procesu generačnej výmeny
 • nejasne rozdelené kompetencie a právomoci, slabá komunikácia, strata dôvery a túžba vybudovať dynastiu a pracovať spolu, bolo hlavným motívom oslovenia experta, aby sa generačná výmena zrealizovala podľa slov rodiny úspešne a najmä rýchlo
 • založenie Rodinnej rady
 • zavedenie porád na úrovni manažmentu a na úrovni majiteľa – rodiny
 • vypracovanie plánu nástupníctva
 • odkrokovanie možných alternatív realizácie generačnej výmeny
 • nastavenie partnerskej komunikácie a rešpektu k rôznemu spôsobu riadenia a prístupu k rozhodovaniu
 • neochota urobiť zmeny vo svojom správaní a komunikácii v druhej generácii vyústila do patovej situácie kvôli prehlbujúcej sa nedôvere, lebo jedna alebo druhá generácia nedodržiavala dohody, ktoré sa na rodinných radách nastavili
 • pre záchranu pred rozpadom rodiny, sme navrhli v tomto čase zastaviť generačnú výmenu a odporučili sme individuálnu prácu so sebou pre každého člena rodiny
 • k téme sa vrátime o pol roka
 • bez ochoty urobiť zmenu a dodržať dohody, je nereálne očakávať úspešnú generačnú výmenu
viac menej
Inovačná stratégia - digitalizácia produktov
 • tradičný business model
 • status quo kultúra
 • stimuly z materskej spoločnosti zmodernizovať produktové portfólio
 • potreba vnesenia dátovej logiky do tvorby riešení
 • vytvorenie jednotnej digitálnej inovačnej vízie na úrovni vedenia
 • pomenovanie role vedenia v digitálnej transformácii
 • analýza zákazníckych očakávaní vedením v teréne
 • výjazdové workshopy na snímanie reakcií zákazníkov a mapovanie potrieb zamestnancov
 • preberanie funkčných bestpractice riešení zo skupiny, z trhu
 • tvorba digitálnych vylepšení v aktuálnom produktovom portfóliu a nasadenia na trh
 • tvorba prelomových návrhov a k nim priložených obchodných prípadov
 • analýza inovačnej kultúry
 • zavedenie digitálnych prvkov do súčasných produktov
 • vytvorenie nových, čisto digitálnych riešení on top ku klasickým produktom
 • nasmerovanie stratégie od produktu k riešeniam
 • inovačná road mapa
 • Prepojenie boardu, expertov a zanietencov je urýchľovačom v identifikácii funkčných inovatívnych riešení zameraných na zákazníka
viac menej
Získanie nenávratnej dotácie na investičný zámer z fondov Európskej únie a následné procesy verejného obstarávania
 • analyzovali sme splnenie podmienok oprávnenosti pre granty EÚ
 • vykonali sme hĺbkovú analýzu vnútro-firemného riadenia a vlastníckej štruktúry s ohľadom na Zákon
  o verejnom obstarávaní
 • identifikovali sme problematické podmienky a ustanovenia
 • poskytli sme strategické poradenstvo týkajúce sa súčasných nariadení EÚ zameraných na boj proti daňovým podvodom a odporučili zmeny v štruktúre spoločnosti
 • v mene klienta sme identifikovali možných partnerov pre účasť v medzinárodných programoch výskumu a vývoja, súčasťou bolo ich aktívne oslovovanie
viac menej
Získaný nenávratný grant na inováciu výrobných procesov a medzinárodnú certifikáciu
 • zvýšenie výkonnosti podniku implementáciou certifikácie podľa medzinárodných štandardova noriem
 • nájdenie zdroja financovania
 • odporúčania na nastavenie projektu
 • spracovanie žoNFP a príloh
 • realizácia prieskumu trhu
 • administratívna realizácia projektu
 • kontrola na mieste
 • následné monitorovacie správy
viac menej
Uhlíková stopa pre SME/MSE firmy
 • menšie a stredné firmy na Slovensku aj v celej EÚ začínajú čeliť novým výzvam ohľadne udržateľnosti. Jedna z najväčších výziev je riadenie uhlíkovej stopy firmy, ale drvivá väčšina firiem nevie, akú má uhlíkovú stopu a ani ako ju riadiť a prečo. Zároveň to predstavuje zvýšený náklad a množstvo času potrebného pre výpočet uhlíkovej stopy.
 • webová stránka, ktorá koncentruje najdôležitejšie informácie o uhlíkovej stope relevantné pre malé a stredné firmy
 • online jednoduchý nástroj na výpočet uhlíkovej stopy
 • počas prvých šiestich mesiacov prevádzky si spravilo výpočet uhlíkovej stopy cez 50 firiem
 • skúste si aj vy vyrátať uhlíkovú stopu vašej firmy na uhlikovastopa.eu
viac menej
Riešenie strachu majiteľa vybrať si len jedného zástupcu
 • vysoký vek a zdravotnékomplikáciemajiteľa, ktorý ma viac firiem a neskonsolidovaný majetok boli motiváciouosloviť experta, aby mu pomohol čonajrýchlejšiespísaťrodinnúústavu a nastaviť odovzdanie vlastníctvatromnástupcom
 • vo firme pracujú 3 nástupcovia, z toho 2 sú vo firme len krátko a zoznamujú sa s ňou
 • založenierodinných rád a súbežnýzačiatokpísania rodinnej ústavy
 • v spolupráci s expertom na dane a majetok sa nastavila konsolidácia majetku a zriadenie holdingovej štruktúry
 • vyčistili sa vzájomnéočakávania a prerozdelili sa role a kompetencie jednotlivýchnástupcov, ktoré dovtedy boli nejasné
 • zintenzívnil sa rozvoj kompetenciínástupcov
 • nastavila sa komunikácia
 • založením holdingu sa nastavil aj model prerozdelenia vlastníctvaďalšímgeneráciám a spísala sa rodinnáustáva, čozabezpečilovnútorný kľud majiteľa a celej rodiny
 • spoločné hodnoty, úcta a ochota nastaviť pravidla dokážuvýrazneurýchliťakýkoľvek proces generačnejvýmeny
viac menej
Zabezpečenie kontinuity privátnej spoločnosti po prekonaní krízového obdobia a odbremenenie majiteľov od riadiacich kompetencií
 • majitelia potrebovali vyriešiť ich odbremenenie od riadiacich kompetencií a zabezpečiť kontinuitu firmy po prekonaní krízového obdobia
 • diskusia s majiteľmi spoločnosti o ďalšej stratégii spoločnosti, s cieľom stabilizovať spoločnosť a doplniť kľúčové pozície vo vrcholovom manažmente
 • vyhľadanie vhodného kandidáta pre riadenie rozvoja biznisu
 • vyhľadanie vhodného kandidáta do pozície generálneho riaditeľa
 • vyhľadanie vhodného kandidáta pre riadenie veľkoobchodu
 • vyhľadanie vhodného kandidáta pre riadenie maloobchodu
 • obsadenie kľúčových riadiacich pozícii vo vrcholovom manažmente firmy
 • pre spoločnosť sme obsadili viacero kľúčových pozícii vo vrcholovom manažmente, ktoré odbremenili majiteľov od viacerých riadiacich kompetencií a pomohli firme naďalej sa rozvíjať
viac menej
Nastavenie nástrojov manažmentu a systému fungovania nového projektu
 • majiteľ rozbiehal úplne nový projekt a uvedomoval si nutnosť správnej organizácie a nastavenia nástrojov riadenia už od vzniku myšlienky a zapojenia ľudí do jeho tvorby
 • spracovanie, cieľov, účelov a ideálnej scény nového projektu s majiteľom
 • spísanie a zavedenie hlavnej koncepcie a stratégie projektu s majiteľom
 • vypracovanie základného plánu (adminškály) na spustenie projektu v oblasti jeho fungovania
 • zaškolenie a etablovanie riadiacich pracovníkov v projekte
 • spracovanie hlavných tokov, spísanie všetkých hlavných produkčných a podporných tokov firmy - nového projektu
 • spracovanie úplnej organizačnej štruktúry
 • spracovanie úplných popisov pracovných pozícií s ich jasným výsledkom práce – produktom
 • zavedenie merania výsledkov práce (produktov) jednotlivých pracovníkov a oddelení firmy
 • nastavenie systému plánovania pre všetky úrovne riadenia
 • nastavenie strediskového účtovania a analytiky pre rýchly reporting
 • nastavenie systému tvorby a archivácie dokumentov (smerníc, metodické materiály...)
 • nastavenie odmeňovacieho systému na základe výsledkov práce
 • príprava a riadenie postupného etablovania vrcholového manažmentu a nového výkonného riaditeľa
 • zvládanie a riadenie krízových situácií
 • rýchlo sa rozvíjajúca a expandujúca firma s perspektívou ďalšieho rastu podľa vízií majiteľa, ktorý úspešne odovzdal post výkonného riaditeľa do 4 rokov existencie
 • úžasný projekt s krásnym účelom a víziami,ktorý si človek zamiluje
 • úspech projektu bol do značnej miery na sile majiteľa a jeho schopnosti preniesť nadšenie a vízie na zamestnancov
viac menej
Inovačné riešenia podporujúce rasty predaja
 • trend klesajúcich predajov vplyvom pandemických rokov, nárast kvalitnej konkurencie, tvorba nových segmentov
 • segmentácia cieľovej skupiny
 • vytvorenie lifestyle štúdie cieľovej skupiny
 • validácia cieľovej skupiny na dátach
 • workshopy s reprezentanti cieľovej skupiny
 • vytvorenie praktických short a mid term riešení zapojením zamestnancov ako hlavných riešiteľov
 • zber a klasifikácia riešení podľa jednoduchosti realizácie a očakávaného dopadu
 • úplne nová segmentácia cieľovej skupiny
 • vytvorenie podrobného popisu troch cieľových persón so zasadením produktu ako hodnoty do životných udalostí
 • vytvorenie troch segmentov riešení vo forme inkrementálne vylepšených produktov, ktoré idú v súlade s trendami v odvetví
 • hlboké a dôsledné skúmanie potrieb cieľovej skupiny pomáha identifikovať nekonečné možnosti čo a ako inovovať
viac menej
Zvýšenie pridanej hodnoty výroby prostredníctvom vlastných výrobkov a SLA
 • analýza výrobných možností technologického vybavenia klienta
 • spoluúčasť na trhovej analýze
 • >návrh vyčlenenia časti výroby z doterajšej výroby komponentov na vlastný výrobok
 • posilnenie oddelenie vývoja
 • návrh na obchodovanie kapacít oddelenia vývoja pre externé subjekty
 • návrh SLA dohôd ako komplementárnej služby k doteraz vykonávaným montážam
viac menej
Zmena regulačného rámca umožňujúca otvorenie trhu
 • analyzovali sme relevantnú sektorovú legislatívu a identifikovali možné riešenia
 • navrhli a realizovali sme komplexnú lobingovú stratégiu s detailným časovým plánom v úzkej koordinácii s klientom
 • >pripravili sme detailnú stakeholder analýzu s návrhom zapojenia a podpory kľúčových aktérov rozhodovacieho procesu
 • pripravili sme odborné analýzy a zabezpečili príklady dobrej praxe zo zahraničia
 • poskytli sme expertné poradenstvo a sprevádzali sme klienta počas celého legislatívneho procesu
viac menej
štúdia uskutočniteľnosti a výnosovosť investičného projektu v oblasti sociálnych služieb
 • záujem investora o výstavbu a prevádzku špecializovaného zariadenia pre ľudí trpiacich Alzheimerom
 • vyhľadanie lokality pre výstavbu zariadenia
 • odkúpenie pozemkov a pôvodnej stavby
 • príprava podkladov k nadobudnutiu povolení a súhlasov k realizácii projektu
 • príprava podkladov k realizácii výstavby, vrátane kompletnej zmluvnej dokumentácii medzi developerom a realizátormi stavebných, a inžinierskych prác a zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie
 • po kolaudácii vybavenie všetkých povolení na prevádzku
 • kompletná dokumentácia k spusteniu zariadenia do prevádzky - vrátane zazmluvnenia zamestnancov aj klientov zariadenia
 • právna pomoc počas prevádzky zariadenia - pracovnoprávne vzťahy, GDPR, register partnerov verejného sektora, zmluvy s dodávateľmi tovarov a služieb a pod.
 • prevádzka špecializovaného moderného zariadenia pre 40 klientov
viac menej
Riešenie nástupníctva, zmena organizačnej štruktúry a nastavenie vzťahov rodiny k rodinnej firme
 • potreba firmy vyriešiť otázku systému riadenia firmy po odchode otca-zakladateľa
 • analýza aktuálneho systému riadenia v rámci firmy, rodiny a vrcholového manažmentu
 • zmena organizačnej štruktúry spoločnosti a vypracovali sme špecifikácie vrcholových pozícií
 • prispôsobenie celého systému riadenia firmy k realizácii nástupníctva a vytvorili sme plán postupného odovzdávania agendy
 • iniciovali sme vznik platformy v podobe Rady majiteľov / Rodinnej rady a úspešne sme vtiahli doteraz pasívnych členov rodiny do života firmy
 • zabezpečenie rozvoja dcéry zakladateľa prostredníctvom individuálneho koučingu
viac menej
Získaná dotácia na rekonštrukciu výrobných priestorov a zmenu palivovej základne na OZE
 • zateplenie výrobných budov a výstavba nového energetického zariadenia na báze OZE prevysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla
 • identifikácia zdroja financovania
 • odporúčania na nastavenie projektu
 • spracovanie žoNFP a príloh
 • zabezpečenie procesu verejného obstarávania
 • zastrešenie administratívnej realizácie projektu
 • následné monitorovacie správy
viac menej
Efektívne investovanie v oblasti poľnohospodárstva
 • klient chcel efektívne investovať v oblasti poľnohospodárstva
 • predbežná analýza možnosti vstupu majoritného investora do podniku
 • komplexná právna analýza a návrh riešenia pre vytvorenie pozície na vstup investora do podniku
 • právne duediligence podniku
 • podklady k odstráneniu nedostatkov zistených v rámci duedeligence a ich aplikácia v podniku
 • kompletná dokumentácia k nadobudnutiu majoritného podielu v podniku investorom
 • príprava podkladov k financovaniu podniku novým investorom
 • vstup strategického investora do podniku, zmena vedenia a zabezpečenie financovania
viac menej
Predaj logistického centra o veľkosti 21 000 m2
 • zadanie majiteľa bolo vyhľadať vhodného investora, realitný fond, finančnú skupinu ako záujemcu na odkup centrálneho logistického skladu o veľkosti 21 000 m2 na východnom Slovensku, spolu s významným nájomcom v oblasti predaja potravín, formou odkupu majetku "assetdeal"
 • sprostredkovanie skúseného záujemcu z oblasti prenájmu a správy logistických skladov
 • koordinácia ponukového procesu
 • príprava a obhájenie ohodnotenia "valuácie" predmetu predaja
 • koordinácia technického a právneho duediligence
 • príprava podkladov "dataroom" pre vyhodnotenie duediligence
 • realistické ohodnotenie "valuácia" majetku/spoločnosti a jeho predaj 10+ mil. € vhodnému záujemcovi
viac menej
Riešenie reportingu taxonómie v bankách
 • banky potrebujú v súvislosti s novou ESG legislatívou riešiť množstvo otázok, mimo iných aj zbieranie, vyhodnocovanie a reporting informácií o taxonómii ich klientov a úverov
 • analýza právneho základu taxonómie
 • príprava procesu, dát a hierarchií, ktoré umožňujú individuálne posúdenie prípadov
 • implementácia za použitia vhodných IT nástrojov
 • dizajn systému, ktorý bankám umožní klasifikovať taxonómiu novo poskytnutých úverov klientom, čo následne umožní aj firemným klientom čerpať zvýhodnené úvery pre svoje podnikateľské zámery
viac menej
Projektové financovanie výstavby výrobnej haly o veľkosti 4000 m2
 • zadanie majiteľa bolo predať spoločnosť
 • identifikovali sme krátko a strednodobé ciele, ktoré bolo potrebné dosiahnuť pre zvýšenie trhovej hodnoty spoločnosti
 • kľúčová bola výstavba novej výrobnej haly, presťahovanie aktuálneho strojového parku a jeho doplnenie novými investíciami
 • koordinácia čo najefektívnejšieho projektového financovania výstavby novej výrobnej haly ako súčasť stratégie k dosiahnutiu cieľa = zvýšenie záujmu o kúpu spoločnosti a maximalizácia predajnej ceny
 • príprava Cash Flow "CF" projektu výstavby
 • komunikácia s bankovými domami, zhodnotenie a výber najvýhodnejšieho financovania
 • dopĺňanie podkladov do schvaľovacieho procesu a koordináciu odpovedí schvaľovateľov
 • kontrola zmluvnej dokumentácie
 • ohodnotenie "valuácie" spoločnosti po kolaudácií výrobnej haly
 • hľadanie záujemcu a obhájenie "valuácie" pre investora
 • úspešné postupné financovanie výstavby a kolaudácia výrobnej haly, ktorá tvorí podstatnú majetkovú časť pri prebiehajúcich rokovaniach k predaju spoločnosti
 • správny výber získania cudzích zdrojov a jeho efektívne nastavenie je kľúčové pre budúci úspech projektu
viac menej
Záchrana pracovných miest v súvislosti s koronakrízou
 • vzhľadom na výrazný prepad odbytu po zavedení karanténnych opatrení plánoval klient z oblasti strojárstva prepustiť väčší počet pracovníkov a zadal nám nastavenie krízovej komunikácie
 • zostavenie scenárov pravdepodobného vývoja vplyvu koronakrízy na odbyt podniku
 • >nastavenie komunikácie s hlavnými odberateľmi
 • spustenie náhradného plánu výroby
 • prepustenie len 4 pracovníkov
 • prijatie zvýšených hygienických štandardov a striedania zmien vo výrobe
viac menej
Odbremenenie majiteľa, ktorý je zároveň výkonným riaditeľom, od operatívy
 • jasné definovanie organizačnej štruktúry, kompetencií a zodpovedností
 • delegovanie vybraných činností
 • >nastavenie komunikačných kanálov
 • návrh harmonogramu týždňa pre výkonného riaditeľa s pevne vyhradeným časom pre strategické plánovanie
 • nastavenie procesného kontrolingu
 • nastavenie automatizovaného finančného reportingu
 • vytvorenie funkčnej dozornej rady s externým kontrolným prvkom
viac menej
Riešenie nástupníctva pre kľúčové pozície vo firme
 • v rámci dlhoročného partnerstva a spolupráce s firmou v oblasti segmentu automotive sme viedli proces identifikácie a výberu relevantných nástupníkov na kľúčové pozície vo vrcholovom manažmente
 • na základe dlhoročnej znalosti prostredia a kultúry firmy sme zrealizovali systematický proces hodnotiacich pohovorov u vybraných ľudských zdrojov
 • zhodnotili sme a posúdili rozvinutosť kľúčových kompetencií každého z vybraných kandidátov
 • vytvorili sme konkrétne odporúčania pre ich ďalší kariérny rozvoj a manažment talentu do budúcnosti
viac menej
školenie ESG
 • právna kancelária vedomá si zmien, ktoré prichádzajú na Slovensko v rámci ESG bude mať veľký dopad na trh právnych služieb ale aj na ich klientov hľadala možnosť ako sa pripraviť
 • dedikované školenie
 • management team má dostatočné informácie a je pripravuje novú stratégiu vývoja spoločnosti
viac menej
Rozvoj infraštruktúry pre elektromobilitu
 • záujem investora o výstavbu a prevádzku vyše 300 nabíjacích staníc a infraštruktúry na parkovacích miestach pre elektromobily
 • príprava zmlúv k výstavbe parkovacích miest, prevádzke nabíjacích staníc a dodávke elektriny
Rozvoj a doplnenie organizačnej štruktúry na riadiacej úrovni
 • majiteľ cítil, že jeho firma a organizácia nefunguje dostatočne efektívne
 • bolo potrebné aj rozšíriť obchodné pôsobenie firmy a vstúpiť na nové trhy
 • vyhľadanie vhodného kandidáta do pozície ChiefSalesOfficer (celosvetovo)
 • analýza aktuálneho stavu manažérskej štruktúry v spoločnosti
 • assessment (posúdenie) troch členov vedenia firmy zahrňujúci aj majiteľa / CEO
 • vyhľadanie a nahradenie dvoch kľúčových manažérov vo výrobnej časti firmy
 • vyhľadenie regionálneho obchodného manažéra pre jeden zo záujmových regiónov vo svete
 • vstup na nové trhy a diverzifikácia trhového rizika
 • vytváranie efektívnejšie fungujúcej organizačnej štruktúry a celej spoločnosti
 • s klientom sme vytvorili dlhodobú úspešnú spoluprácu v oblasti organizačného nastavenia a vyhľadávania vhodných lídrov pre kľúčové seniorské a vrcholové riadiace pozície
viac menej
Poskytnutie odborného poradenstva v otázkach organizačného rozvoja
 • potreba majiteľov firmy lepšie spoznať organizáciu a zadefinovať si ako pristupovať k určitým oblastiam a témam týkajúcich sa organizačného rozvoja
 • assesment/spoznanie členov manažérskeho tímu
 • poskytnutie spätnej väzby majiteľom a hodnoteným manažérom
 • návrh plánu aktivít pre podporu rozvoja kľúčových zamestnancov
 • poskytnutie náhľadu majiteľom, ako pristupovať k určitým oblastiam a témam týkajúcich sa organizačného rozvoja
 • zvýšenie miery súdržnosti, efektívnejšej komunikácie a spolupráce manažérskeho tímu
 • zvýšenie nasadenia a ambicióznosti celého manažérskeho tímu
 • lepší prehľad majiteľov o organizácii firmy, nastavenie orientácie jej ďalšieho rozvoja a zvýšenie angažovanosti manažmentu

viac menej
Zvýšenie ziskovosti zákaziek
 • ziskovosť viacerých zákaziek bola nedostatočná, kvôli nesprávnym odhadom pri tvorbe ponúk a následne neefektívnej realizácii
 • vytvorenie štandardu pre tvorbu rozpočtov do ponúk
 • zmapovanie hodnotového reťazca pri realizácii - tvorbe projektov
 • minimalizácia neefektívnych úkonov, odstránenie duplicít spôsobených veľkým objemom rozpracovanosti
 • nastavenie pravidiel a reportov pre vyhodnocovanie priebehu prác
 • zníženie prácnosti tvorby ponúk pri súčasnom zvýšení kvality rozpočtov
 • počas realizácie je optimalizované využitie kapacity a kompetencií ľudí, práca na zákazkách napreduje a minimalizujú sa prerábky a opravy
 • vo výsledku sa posunula priemerná ziskovosť na želanú úroveň
viac menej
Získaný nenávratný príspevok na modernizáciu výrobnej linky vo farmaceutickom priemysle
 • zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu zavedením inovatívnych a vyspelých technológií vo výrobe farmaceutických produktov
 • odporúčania na nastavenie projektu
 • kontrola žoNFP, vrátane povinných príloh
 • koordinácia administratívnej realizácie projektu
viac menej

Kto sme?

Hodnotovo blízki experti a zároveň majitelia firiem s dlhoročnými skúsenosťami z rôznych oblastí rozvoja podnikania, poskytujúci one-stop-shop poradenstvo a podporu majiteľom a riaditeľom firiem.

Našou úlohou je navnímať spôsob fungovania firmy, jej hodnoty, špecifiká a stať sa jej partnerom. Poznanie klienta nám umožňuje prinásať riešenia, ktoré prekonávajú očakávania a chránia jeho záujmy.

Kto sme ?

Hodnotovo blízki experti a zároveň majitelia firiem s dlhoročnými skúsenosťami z rôznych oblastí rozvoja podnikania, poskytujúci one-stop-shop poradenstvo a podporu majiteľom a riaditeľom firiem.

Našou úlohou je navnímať spôsob fungovania firmy, jej hodnoty, špecifiká a stať sa jej partnerom. Poznanie klienta nám umožňuje prinásať riešenia, ktoré prekonávajú očakávania a chránia jeho záujmy.

Prostredníctvom konceptu, v ktorom nájdete všetky potrebné oblasti podpory podnikania na jednom mieste, upriamujeme pozornosť na vnímanie firmy ako celku bez prílišného sústredenia sa na jednu oblasť.

Naším cieľom je odbremeniť majiteľov firiem od povinností a problémov, ktorým každodenne čelia, upevniť vzájomné vzťahy založené na dôvere a partnerstve a pomáhať im dosiahnuť ďalšie úspechy.

Sme tu pre majiteľov firiem, ktorí sa potrebujú poradiť, ako čo najlepšie nastaviť fungovanie spoločnosti a optimalizovať svoj pracovný čas a zároveň zabezpečiť plynulý rast a vývoj spoločnosti.

Keď nechcete plytvať časom a prostriedkami, aby ste skúšali optimalizovať svoje podnikanie vo vlastnej réžii a bez garancie úspechu, nebojte sa obrátiť na nás a našich expertov, ktorí vám na základe svojich skúseností a cenného know-how pomôžu nastaviť plynulý chod spoločnosti.

Ako keď rozviažete hrčku na šnúrke – problém sa vyrieši, proces sa rozbehne bez zádrheľov a šnúrka dosiahne do cieľa.

Máte sa s kým poradiť v oblastiach:

 • Stratégia, riadenie a procesy
 • Ľudské zdroje
 • Ekonomika, financie, dane a účtovníctvo
 • Grantové financovanie zámerov
 • Ziskovosť produktového portfólia
 • Marketing a budovanie značky
 • Inovácie produktov, služieb a procesov
 • ESG reporting a výpočet uhlíkovej stopy
 • špecifické právne záležitosti
 • Riadenie rodinnej firmy a osobné vzťahy

Skóre rozvojaTM

Bezplatný online nástroj na analýzu rizík
a príležitostí vašej firmy

Zistite, kde prichádzate o peniaze, čo brzdí váš rast a aké zmeny potrebujete urobiť, aby vaša firma prosperovala a rástla.

Vyplnením dotazníka získate za pár minút bezplatnú analýzu najkľúčovejších oblastí podnikania, spolu s odporúčaniami našich expertov ku každej z nich.

Skóre rozvoja vám pomôže zistiť napríklad aj to, či:

 • máte vo firme efektívne nastavené procesy a komunikáciu,
 • je váš systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov nastavený motivujúco,
 • čerpáte financie, ktoré čerpá vaša konkurencia,
 • dotujete stratový produkt a potrebujete zlepšiť cenotvorbu,
 • existujú účinné spôsoby, ako znížiť chybovosť vo vašej firme.
1. Vyberte si oblasti analýzy
Môžete si vybrať len tie oblasti, ktoré vás zaujímajú, alebo všetky - pre komplexnú analýzu firmy.
2. Vyplňte dotazník
Jedna oblasť vám nezaberie viac ako
5 minút.
3. Otvorte svoju e-mailovú schránku
Bezplatne vám zašleme výstup v podobe praktického PDF reportu, ku ktorému sa môžete kedykoľvek vrátiť.

často kladené otázky

Prečo to vôbec potrebujem?

Vieme, že pri svojej dennej agende nemáte dostatočný priestor a čas venovať sa hlbšej analýze, úprave stratégií,  

zlepšovaniu procesov, dostatočnej ochrane majetku, novým trendom a príležitostiam na trhu. Na to sme tu my. 

Prečo s nami spolupracovať?

Nazeraním na firmu z iných perspektív a skúsenosťami získanými pri spolupráci s inými podnikmi vieme priniesť iný pohľad  

na vaše podnikanie, navrhnúť vám zaujímavé riešenia a pomôcť vám pri ich realizácii. S odhodlaním zavádzať aj menej pohodlné postupy, ktoré prinesú viditeľné zlepšenia. 

Sú naše služby drahé?

My sami ako súkromní podnikatelia, ktorí sa venujú podnikaniu na Slovensku, si uvedomujeme náročnosť kladenú na finančné zdroje 

a ich efektívne využitie. Preto sa snažíme, aby naše riešenia boli dostupné rôznym druhom firiem. Aj v tejto oblasti sme flexibilní a chceme vás čo najviac podporiť, napríklad rozdelením odmeny na viacero období počas trvania projektu. 

Ako dlho trvá projekt?

Sme partnermi firiem v širokej škále projektov rôzneho zamerania. Ich trvanie závisí od ich zadania a komplexity. 

Projekt môže trvať dva mesiace, ale aj niekoľko rokov (nástupníctvo, transformácia, zmena stratégie, vstup investora a podobne). 

Aké výsledky možno očakávať?

Naším jediným úspešným výsledkom je spokojnosť nášho klienta. Chceme zabezpečiť ochranu a udržateľnosť vášho podnikania  

a majetku, efektívne a zdravé fungovanie a riadenie firmy, jej ďalší strategický rozvoj a prípravu firmy na spoľahlivé fungovanie v priaznivých, ale aj kritických podmienkach. 

Aký je prvý krok k spolupráci?

Stačí, ak nám napíšete krátku správu kliknutím na tento text, alebo nám zavolajte či napíšte prostredníctvom našich kontaktov. Veľmi radi  

sa s vami dohodneme na stretnutí a vypočujeme si vás. 

Náš tím

Erika Matwij

Stratégia, riadenie a ľudské zdroje súkromných a rodinných podnikov

Ako majiteľka rodinnej spoločnosti Human Inside, ktorá sa zaoberá implementáciou HR stratégií vo firmách a realizáciou auditov, veľmi dobre vidí do procesov v podnikoch. Pomáha vedeniam spoločností prechádzať kritickými momentami a získať celkový obraz o ich manažovaní a zamerať sa na tie oblasti, ktoré v zabezpečovaní bežnej prevádzky a napĺňaní strategických cieľov, stoja mimo centra ich pozornosti. Viac ako 18 rokov pracuje v oblasti ľudských zdrojov, z toho 9 rokov sa venuje najmä rodinným podnikom, stratégiám pri riešení nástupníctva a generačnej výmeny. Veľmi dobre rozumie emocionálnym a mentálnych procesom u oboch generácií v rodinných firmách.

Erika je tiež manažér, lektor a medzinárodne certifikovaný kouč. Základ jej odbornej práce tvorí štúdium psychológie v Budapešti na univerzite ELTE a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Manažérsku prax získala v nadnárodnej i vlastnej spoločnosti a absolvovala výcvik v systéme rodinnej terapie Virginie Satirovej. Je prezidentkou Inštitútu Rodinného Businessu a členkou Medzinárodnej akadémie pre výskum rodinných podnikov IFERA a HR Alliance na Slovensku.  

Michal Kukula

Rozvoj firiem a financovanie projektov

Ako managing partner spoločnosti KANSO sa venuje identifikácii a rozvoju podnikateľských potenciálov u klientov. Zmyslom je, aby pracovali efektívnejšie - z hľadiska postupov alebo hospodárenia a s dobrým pocitom. Svoju profesijnú kariéru začal v oblasti telekomunikácií, neskôr pôsobil ako odborný prekladateľ a tlmočník v priemyselnej oblasti a následne ako obchodný manažér so zodpovednosťou za marketingové aktivity a kontakt so zákazníkmi, rovnako v priemysle. V roku 2005 spoluzaložil spoločnosť nebotra, v rámci ktorej má na starosti analýzy a zlepšovanie výkonnosti firiem z pohľadu organizačných a ekonomických aspektov. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s identifikáciou trhových príležitostí, implementáciou transformačných opatrení na zlepšenie výkonnosti firiem a zmien vo výrobe smerujúcich k zvýšeniu pridanej hodnoty, s business developmentom a riadením styku so zákazníkmi, nastavením a riadením získavania zdrojov a projektovým riadením klientskych projektov. V rámci svojich aktivít viedol aj posudzovanie investičných projektov, strategické poradenstvo a zabezpečovanie správy aktív.

Je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorej získal najprv titul Mgr., ktorý si neskôr doplnil o titul PhDr. v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie. 

Martin Kiňo

Firemná ekonomika, účtovníctvo a daňové plánovanie

Ako managing partner a daňový poradca spoločnosti Moore BDR má na starosti oddelenie pre daňové a konzultačné poradenstvo, ktorému sa venuje od roku 2010. špecializuje sa najmä na daň z príjmov a medzinárodné zdaňovanie ako aj transakčné poradenstvo pri realizáciách fúzií, akvizícií, reštrukturalizácií spoločností, pri výkone finančného auditu a due diligence. Má znalosti a skúsenosti s vedením nadnárodných projektov pri reorganizácií medzinárodných skupín v spojitosti s komplexným finančným a daňovým poradenstvom. Ďalej sa špecializuje na poradenstvo v súvislosti s nastavovaním firemných a rodinných štruktúr pomocou holdingových, nadačných, zvereneckých a trustových fondov a fondov kvalifikovaných investorov, pri ktorých poskytuje finančné a daňové poradenstvo pri optimalizácií firemných štruktúr ako aj pri správe majetku a súkromných investícií. Martin a jeho tím sa takisto špecializuje na oblasť transferového oceňovania z pohľadu dane z príjmov ako aj oceňovania podnikov a investícií čo je takisto dôležitý aspekt pri nastavovaní firemných a rodinných štruktúr.

Martin študoval na Ekonomickej univerzite vo Viedni, pričom v rámci štúdia absolvoval študijné programy na Francúzskej univerzite Bordeax école de management a Americkej univerzite Bentley University. Martin si v spoločnosti Moore BDR prešiel všetkými pozíciami počnúc od junior účtovníka až po managing partnera. Moore BDR je členom medzinárodnej audítorskej a poradenskej spoločnosti Moore Global Network Limited, ktorá zamestnáva v 110 krajinách po celom svete viac ako 30 000 zamestnancov. Martin sa v roku 2019 v rámci Moore Global stal vedúcim skupiny pre medzinárodnú daň z príjmov. 

Matej Taliga

Strategické plánovanie, vytváranie partnerstiev, rozvojové a transformačné procesy

Ako Partner v slovenskom Amrope vytvára a udržiava dlhodobé partnerstvá s majiteľmi a vrcholovým manažmentom firiem. Pomáha im nie len pri strategickom plánovaní, vytváraním partnerstiev a s rozvojovými projektmi, ale aj s obchodnými, záujmovými aktivitami, osobným rozvojom a tiež v oblasti biznisového protokolu. Rozvíja oblasti Executive Search, Board&LeadershipServices a v medzinárodnom kontexte sa ako člen globálnej sektorovej pracovnej skupiny Amrop Digital zameriava na digitálnu transformáciu spoločností.

Matej má bohaté manažérske skúsenosti – od riadenia malých firiem až po pôsobenie v nadnárodných korporáciách na úrovni senior manažmentu. Počas svojej kariéry viedol firmy z oblasti finančníctva, telekomunikácií a IT a stál za úspešným štartom viacerých zahraničných značiek na Slovensku. Pre svetového lídra v oblasti IT riadil zákaznícke vzťahy a servis pre medzinárodných zákazníkov. Bol zodpovedný za projektový manažment smerom k zákazníkom od Service Delivery až po Accounts Receivable. Práve tu nadobudol bohaté skúsenosti s vedením ľudí na globálnej úrovni a v oblasti Cultural Differences. Medzi jeho silné stránky patrí vytváranie a udržiavanie biznisových a firemných vzťahov, budovanie tímov a riadenie Customer Care od lokálnej po medzinárodnú úroveň. Je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave so špecializáciou na obchodný manažment a marketing.  

štěpán štarha

Právo duševného a priemyselného vlastníctva

špecializuje sa na oblasť práva informačných systémov a telekomunikácií, práva duševného a priemyselného vlastníctva, ochrany osobných údajov, zmluvného práva a na medzinárodné právo súkromné. Primárne sa pritom zameriava na právne aspekty tvorby a používania diel chránených autorským právom, právne aspekty implementácie informačných systémov a na licencovanie počítačových programov. V tejto oblasti je aktívne činný aj v rámci prednáškovej činnosti. V oblasti práva duševného a priemyselného vlastníctva sa zameriava okrem iného na otázku transferu technológií, vrátane transferu technológií vo vede a výskume, a na ochranu ochranných známok a priemyselných vzorov.  

Michal Mackov

Stratégia trhu, značiek, produktov a komunikácie

Spoluzakladateľ spoločnosti Bizbuilders so zameraním na marketingovú stratégiu. Viac ako sofistikované poučky o značkách uprednostňuje tvorbu skutočnej zákazníckej hodnoty v produkte alebo službe. A hľadanie dlhodobej konkurenčnej výhody na trhu. Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislava so zameraním na Podnikový manažment a marketing. Pôsobil v korporátnom sektore na rôznych marketingových pozíciách. Dnes pomáha slovenským a českým firmám porozumieť, čo skutočne vplýva na znalosť značky a prináša rast tržieb. Ako sa dajú upravovať produkty alebo služby tak, aby prinášali zvýšenie ziskovosti. Alebo kde nájsť nových zákazníkov a ako ich úspešne osloviť.

Pomáhal viac ako dvom stovkám klientov porozumieť, čo v marketingu prináša peniaze a čo je iba “na okrasu”. Od startupov a mikropodnikov až po známe značky ako Empiria, Wood & Co., CBRE, PWC, Javorina, Kellys, Powerlogy, Tuli, CBRE, Maxsport, CSOB Advisory.  

Ján Uriga

Inovácie

Titul PhD. Získal na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov. Od 2003 do 2009 pôsobil v role HR manažéra vo verejnej správe a medzinárodných korporáciách. Od 2010 zastával expertnú rolu v štruktúrach tzv. Big Four firiem (Deloitte, PwC) na globálnych konzultačným projektoch v oblasti strategického riadenia zmien, zákazníckej skúsenosti a inovácií. Do stredoeurópskeho regiónu preniesol jedinečný spinoffconcept s názvom Experience Centre, ktorý viedol v pražskej kancelárii PwC, ktorého cieľom je kombinácia technológii v službe zákazníckej skúsenosti. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý strategický partner pre top tier organizácie v regióne CEE a vedie takmer sto člennú komunitu inovátorov popredných firiem v sieti RedButton. Externe vyučuje na Paneurópskej vysokej škole aplikáciu behaviorálnych vied do praxe a vedie MBA modul change managementu a inovácií na viedenskej technickej univerzite. Je spoluzakladateľom projektu spájajúceho významné kapacity v oblasti behaviorálnej ekonómiea členom poroty global CX Award. Ako dobrovoľník sa dlhodobo venuje projektu v neziskovom sektore, ktorý je zameraný na podporu rodín s handicapovanými deťmi.  

Ľudovít Valent

Agenda ESG – Environmental, Social and Governance

Je spoluzakladateľom firmy L.A. Holding s. r. o., ktorá sa venuje poradenstvu v oblasti finančného manažmentu, s dôrazom na tému udržateľnosti. V súčasnosti sa popri poradenstve pre interný manažment venuje najmä témam environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia, ESG, ktoré sú jeho dominujúcou oblasťou. V rámci nich pomáha firmám problematiku pochopiť, analyzovať a identifikovať nevyhnutné kroky tak, aby boli podniky pripravené prispôsobiť sa nastávajúcej dobe udržateľnosti. Uhlíková stopa je pre podniky stále veľkou neznámou, preto dávame možnosť firmám začať skúmať svoju uhlíkovú stopu na uhlikovastopa.eu

Ľudovít je absolventom Fakulty financií (dnes súčasť Ekonomickej fakulty) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde získal titul Ing. Svoje teoretické poznatky dopĺňa 20-ročnou praxou v bankovníctve nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Skúsenosti nabral na senior manažérskych pozíciách zameraných na finančné a ekonomické riadenie: controlling, stratégia, analýzy trhu, účtovníctvo či manažérsky reporting.  

Ondřej Majer

Fúzie a akvizície, obchodné právo, reštrukturalizácie a insolvencie

špecializuje sa na obchodné a zmluvné právo, právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností, súdne konania a konkurzné právo. Má rozsiahle skúsenosti v oblastiach automobilového priemyslu, energetiky, nehnuteľností a stavebníctva. V oblasti fúzií a akvizícií zastupoval rad klientov na strane predávajúcich aj kupujúcich, na Slovensku i v českej republike. V oblasti práva nehnuteľností poskytoval právne poradenstvo množstvu klientov pri príprave, financovaní a realizácii realitných projektov a rovnako pri akvizíciách nehnuteľností a realitných projektov domácimi a zahraničnými investormi, vrátane hotelových projektov. V oblasti súdnych sporov zastupoval klientov v množstve komplexných súdnych sporov, vrátane cezhraničných Sporov a insolvencií.  

Martin Korbel

štruktúrovanie financovania, úverový manažment a ekonomický audit podnikov

Ako managing partner spoločnosti Domiko consulting sa venuje štrukturovaniu finančných transakcií prevažne v oblasti priemyselnej výroby, retailu a rezidenčných projektov. Martin má viacročné skúsenosti aj v špecifickej oblasti predaja hotelov, ich oceňovania a financovania. Jeho silnou oblasťou je aj vyhľadávaniu akvizičných príležitostí so zameraním na vzťahy s investormi a private equity sektorom.

Svoje pracovné skúsenosti získal počas takmer 15 ročného pôsobenia v bankovom a leasingovom sektore na rôznych pozíciach v rámci oddelení projektového financovania a obchodu. Od r. 2014 cez svoju spoločnosť zúročuje cenné znalosti v oblasti korporátneho financovania a konzultačných služieb. Martin je spoľahlivý, dôveryhodný a skúsený profesionál, ktorého výhodou je aj vzdelanie v strojárskom odbore.  

Rastislav Mackanič

Vyhľadávanie vrcholového manažmentu a poradenstvo v oblasti líderstva

Je Partnerom v Amrop na Slovensku a venuje sa vytváraniu a udržiavaniu dlhodobých partnerstiev s majiteľmi významných súkromne vlastnených a rodinných firiem, ktorým pomáha pri vyhľadávaní a výbere vhodných a skúsených kandidátov na obsadenie kľúčových pozícií vo vrcholovom manažmente s dôrazom na špecifický ekosystém tohto prostredia s jeho osobitými internými vzťahmi, prepojeniami a pravidlami fungovania. Ako nezávislý poradca asistuje majiteľom firiem a akcionárom pri správnych rozhodnutiach nielen v otázkach líderstva, nástupníctva, organizácie, správy a riadenia spoločnosti, ale aj v ďalších dôležitých témach.

Rastislav už viac ako osemnásť rokov pôsobí v oblasti manažérskeho poradenstva a venuje sa vyhľadávaniu a výberu vrcholového manažmentu a senior špecialistov. Doteraz pracoval na stovkách Executive Search projektov na Slovensku, v českej republike a ďalších krajinách Európskej únie, pričom zastával niekoľko manažérskych postov. Venoval sa poradenským riešeniam zameraným na obsadenie pozícií na úrovni B a B-1 naprieč všetkými sektormi trhu s dôrazom na automobilový priemysel. Svoju kariéru začal v Americkej obchodnej komore na Slovensku, kde mal na starosti nábor nových členov a služby členskej základni, koordináciu pracovných skupín, oficiálnu komunikáciu so štátnymi orgánmi a s podnikateľským prostredím a financie kancelárie. Je absolventom City University of Seattle v Bratislave so špecializáciou na obchodný manažment a administratívu.  

Vladislav Novák

Komplexný manažment projektov z nenávratných a návratných finančných nástrojov

Biznis development manažér v spoločnosti EOSNEBOTRA, a.s., kde poskytuje komplexné poradenstvo v oblasti získavania verejných zdrojov. Vlado má dlhoročné skúsenosti v analýze, rozvoji projektových zámerov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a manažovaní kompletných projektových cyklov z EÚ fondov v oblastiach výskum a inovácie, energetika, odpadové hospodárstvo. Manažuje projekty financované z verejných zdrojov v objeme presahujúcom 30 miliónov EUR. Pracoval ako DPH koordinátor v spoločnosti MondelezEuropean Business Services Centre s. r. o., kde koordinoval prípravu, podávanie DPH reportov a DPH daňových priznaní za štyri krajiny (Slovensko, česko, Fínsko, Dánsko). Koordinoval prípravu podkladov v účtovníckom oddelení a vnútropodnikovom oddelení a zároveň konsolidoval reporty 150 spoločností v pôsobnosti Mondelez. študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde dosiahol bakalársky titul v odbore Financie, bankovníctvo, investovanie a inžiniersky titul v odbore Daňovníctvo, daňové poradenstvo.  

Tomáš Bereta

Vzťahy s vládou a regulačné politiky

Z pozície Partner v spoločnosti Fipra a cez česko-slovenskú platformu Jenewein private v rámci skupiny Jenewein Group pomáha firmám orientovať sa a uspieť v neustále sa meniacom regulačnom a podnikateľskom prostredí. Je zodpovedný za legislatívny monitoring a vypracovanie správ a prípravu analýz legislatívnych a regulačných opatrení v relevantných oblastiach. Prostredníctvom efektívnych lobingových stratégií a riešení poskytuje silný hlas na národnej a európskej úrovni v Bruseli.

Tomáš pred príchodom do konzultačnej spoločnosti Fipra pracoval ako asistent Stáleho zastúpenia SR pri OBSE a asistent poslanca Nemeckého spolkového snemu v Berlíne, kde získal bohaté skúsenosti v oblasti prijímania legislatívnych a regulačných opatrení. Absolvoval odbornú stáž v renomovanej americkej lobingovej spoločnosti Cassidy & Associates vo Washingtone a študijný výmenný pobyt na Freie Universität Berlin so zameraním na problematiku súčasných politík EÚ. Počas štúdia si znalosti obohatil aktívnou participáciou vo viacerých medzinárodných programoch zameraných na rozvoj osobnosti, ktoré organizovali uznávané inštitúcie ako napríklad Acton Institute, Federalist Society, The Fundfor American Studies a European Academy. Titul M.A. v odbore Politické vedy získal na Viedenskej univerzite a magisterský titul v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

Miloš Tomka

Optimalizácia procesov a systému riadenia, riadenie rizík a projektový manažment

Svoje skúsenosti projektového manažéra zbieral v rôznych prostrediach, od IT biznisu cez bankovníctvo (IBM, Tatrabanka). Spolupracoval s radou výrobných firiem či vedecko-výskumných inštitúcií. Podieľal sa na optimalizácii procesov, strategickom plánovaní, nastavení riadenia obchodu, zavádzaní informačných systémov a mnohých ďalších interných projektov vo veľkých firmách. Jeho záľuba v projektovom riadení ho postupne priviedla k roli konzultanta a následne certifikátora projektovej metodiky Prince 2®. Miloš tak pomáha firmám zavádzať efektívne projektové riadenie na úrovni vytvárania nástrojov i pri odovzdávaní postupov a metód projektovým manažérom.  

Ľudmila Orbanová

Projektový manažment a grantové financovanie

špecialistka na projektový manažment a v oblasti tvorby procesov, analýz a systémov riadenia. Viac ako 17 rokov sa ako expertka a senior konzultantka zaoberá manažovaním projektov vo všetkých fázach projektového cyklu. Venuje sa aj riadeniu ľudských zdrojov a poradenskej činnosti pri príprave a realizácii investičných a neinvestičných projektov EÚ na Slovensku aj v zahraničí. V súčasnosti sa zameriava najmä na nastavovanie procesov efektívneho projektového riadenia a tvorbu pracovných tímov. Pomáha s nastavením správnej komunikácie, prípravou nástrojov a stratégií pre efektívny monitoring, hodnotenie a kontrolu metodických postupov a dokumentov.  

Ivan Heger

Obchodné právo, stavebné právo a právo v oblasti poľnohospodárstva

JUDr. Ivan Heger v roku 2010 založil advokátsku kanceláriu so sídlom v Banskej Bystrici. V právnickej praxi sa už viac ako 15 rokov zameriava predovšetkým na oblasť právneho poradenstva malým a stredným firmám. Je odborníkom v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností, akvizící, konkurzov, reštrukturalizácie, stavebného práva a práva v oblasti poľnohospodárstva. Počas právnickej praxe vydal viacero odborných publikácií a článkov. Okrem advokátskej činnosti využíva svoje manažérske schopnosti vo vlastných rodinných firmách. Už takmer 20 rokov úspešne podniká v oblasti, stavebnej činnosti, sociálnych služieb, športu, energetiky a investícií v oblasti poľnohospodárstva.

Je absolventom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v roku 2002 ukončil magisterské štúdium a v roku 2003 rigorózne štúdium v odbore právo. Hneď po ukončení magisterského štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii, kde sa venoval obchodnému, občianskemu právu a viedol agendu konkurzného správcu. Od roku 2005 je členom Slovenskej advokátskej komory a v rokoch 2006 až 2011 pôsobil ako rozhodca na rozhodcovskom súde. 

Peter Pohančaník

Zavádzanie systémov manažérstva kvality a ich certifikácia

Je audítorom a konzultantom s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zavádzania systémov manažérstva kvality, ktoré našim klientom pomáhajú dosahovať dlhodobú prosperitu. Svoje skúsenosti získaval už počas inžinierskeho a doktorandského štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela, kde na tému systémov manažérstva kvality publikoval niekoľko odborných článkov a zároveň je spoluautorom publikácie Manažérstvo kvality. Systémy manažérstva kvality implementoval vo viacerých zariadeniach poskytujúcich sociálne a zdravotné služby na území Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj výrobných spoločnostiach, resp. spoločnostiach poskytujúce služby. Ako audítor systémov manažérstva kvality realizoval certifikačné a recertifikačné audity niekoľkých spoločností na Slovensku. V spoločnosti KANSO pôsobí ako Senior Consultant.

Na základe svojich dlhoročných teoretických poznatkov a praktických skúseností poskytuje klientom cenné rady a odporúčania tak, aby zavedený systém manažérstva kvality nepredstavoval pre nich len formálne zavedenú marketingovú značku, ale prinášal im široké možnosti pre dlhodobé zlepšovanie, rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti.  

Marián Matuška

Informačné technológie a verejné obstarávanie

Ako Senior Specialist v spoločnosti KANSO klientom pomáha pri zavádzaní a optimalizácii informačných systémov pre riešenie ich projektov a premietnutí zabehnutých firemných procesov do digitálnej podoby. Zameriava sa na komplexné informačné riešenia od spoznania reálnych potrieb klienta cez návrh optimálnych riešení s využitím moderných technológií a trendov. Pre manažment spoločností navrhuje často krát chýbajúci podrobný reporting, pracujúci s aktuálnymi dátami a možnosťou predikcií. Venuje sa modelom informačných technológií pre realizáciu dislokácie podnikania našich klientov a optimálnom prepojení na výrobný software.
Pôsobením vo viacerých slovenských firmách ako analytik informačných systémov od roku 2003 získal dlhoročné praktické skúsenosti s riešeniami informačných technológií pri klientoch z rôznych oblastí podnikania.

Druhou jeho špecializáciou sú konzultácie k realizácii verejných obstarávaní. Jednak z pohľadu klienta ako vyhlasovateľa verejného obstarávania, kde pomáha s nastavením nediskriminačných a transparentných podmienok a aj z pohľadu klienta ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, aby jeho ponuka splnila všetky požadované náležitosti.